ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης - ΔΗΣΚΕΑΝ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία εστιάζει στην έρευνα, καθώς και την ανάπτυξη μελετών και σχεδίων δράσης για τις τοπικές κοινότητες, κυρίως στους τομείς της δια βίου μάθησης, την προστασία του περιβάλλοντος, την καινοτομία, την απασχόληση και την την τοπική ανάπτυξη, την υγεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

 

Η ΔΗΣΚΕΑΝ δημιουργήθηκε από έμπειρους επαγγελματίες, συμβούλους και σχεδιαστές με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μακροχρόνια συνεργασία με εταιρείες σε παραδοσιακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, υψηλή επαγγελματική υπευθυνότητα και ενθουσιασμό. Η επιστημονική τους κατάρτιση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών κάθε οργανισμού και επιχείρησης.

 

Η εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και, όπου ενδείκνυται, δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές συνέργειες για να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εδραίωση των δεξιοτήτων των νέων - ιδιαίτερα εκείνων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στην παρακίνηση τους να αναζητήσουν απασχόληση στην περιοχή τους για την προώθηση της τοπικής ποιότητας ζωής.

Επιδιώκει να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων γνώσης και να βελτιώσει τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών αρχών, οργανισμών, επιχειρηματικών ενώσεων για την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της αειφόρου ανάπτυξης και της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης μέσω ερευνητικών και ευρωπαϊκών σχεδίων και συνεργασίας με πανεπιστήμια , εταιρείες, δημόσιες αρχές, κέντρα κατάρτισης.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στα εξής:

 • Στην προστασία των οικοσυστημάτων και την προώθηση της τοπικής πανίδας και χλωρίδας.

 • Στην ανάπτυξη υποδομών για ανακύκλωση, ενέργεια, οικολογικά (βιολογικά) προϊόντα.

 • Στην προώθηση μιας ιδέας με στόχο τη χρήση μαλακών μορφών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος.

 • Στη  συμμετοχή σε περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα για τη συμμετοχή σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης.

 • Στην ενημέρωση των κοινωνικών ομάδων, όπως οι νέοι και οι γυναίκες, προκειμένου να παρέχουμε συμβουλές σε θέματα αυτοαπασχόλησης και τη σύσταση μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

 • Στην εκπόνηση ερευνών και μελετών, καθώς και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης για τις ασθενέστερες πληθυσμιακές ομάδες, τις γυναίκες, τους νέους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 • Στη μεταφορά τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.

 • Στην ανάπτυξη νέων διαδικασιών παραγωγής καθώς και νέων προϊόντων.

 • Στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

 • Στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

 • Στην εφαρμογή τεχνολογιών για τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και τη χρήση στερεών και υγρών αποβλήτων.

CREATIVE THINKING DEVELOPMENT © Copyright 2018. All rights reserved.